Administrator danych.

Administratorem danych osobowych gości hotelowych jest firma „VISION Monika Markowska z siedzibą w Nowęcinie przy ulicy Słonecznej 20, 84-360 Łeba.

 

Inspektor ochrony danych osobowych.

Inspektorem ochrony informacji jest Pani Monika Markowska, adres korespondencyjny jak dla Słonecznego Domu, adres e-mail kontakt@slonecznydomleba.pl , tel. 502 33 66 65

 

Cele przetwarzania danych osobowych gości hotelowych.

Celem dla których Słoneczny Dom przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o oświadczenie usług hotelarskich. Ponadto celem przetwarzania danych osobowych przez Słoneczny Dom jest:

  1. dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Słoneczny Dom w związku z poniesioną przez Słoneczny Dom szkodą wyrządzoną przez gościa, lub obrona przed roszczeniami gościa w stosunku do Słonecznego Domu;
  2. udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych;
  3. zapewnienie najwyższej jakości usług dla gości Słonecznego Domu.

 

W przypadku, gdy gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Słoneczny Dom przetwarza dane w tym celu, tj. w celu kierowania informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach.

Ponadto Słoneczny Dom przetwarza dane osobowe gości gromadzone przez monitoring hotelowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa gościom hotelowym i innym osobą przebywającym na terenie Słonecznego Domu.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa pozyskanych przez Słoneczny Dom jest umowa o świadczenie usług hotelarskich.

Podstawą prawną przetwarzania danych gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda gościa. Słoneczny Dom informuje, że zgoda ta może być w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotna innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora.

 

Komu mogą zostać przekazane dane osobowe?

Słoneczny Dom przekazuje dane następującym kategoriom podmiotów:

  1. firmom świadczącym usługi wsparcia IT hotelu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne;
  2. firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej;
  3. firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez gościa transportu lub przesyłki kurierskiej;
  4. firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.

 

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane?

Dane osobowe:

  1. pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Słonecznego Domu lub gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później;
  2. pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe;
  3. pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 7 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

 

Prawa gościa w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Każdy gość ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych jest możliwy w siedzibie Słonecznego Domu. Ponadto, Słoneczny Dom udostępnia adres kontakt@slonecznydomleba.pl, za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

 

Wniesienie skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Każdy gość ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

 

Czy podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub ustawowym?

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz adres zamieszkania jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Słonecznemu Domowi zawarcie umowy o usługi hotelarskie.