W trosce o zdrowie naszych gości, wprowadziliśmy dodatkowe środki sanitarne. Wszyscy przybywający do nas goście podlegać będą obowiązkowi wykonania przez pracownika recepcji pomiaru temperatury ciała za pomocą bezdotykowego termometru.

  • Osoby, które odmówią poddania się pomiarowi temperatury ciała, nie zostaną wpuszczone na teren obiektu.
  • Do budynku nie zostaną wpuszczone osoby, u których wynik pomiaru temperatury ciała daje odczyt 37,5°C i powyżej.
  • Po wejściu do Słonecznego Domu zalecamy dezynfekcję rąk środkiem dezynfekcyjnym, który udostępniamy.

 

„ ….w ocenie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przepisy o ochronie danych osobowych nie sprzeciwiają się przetwarzaniu danych pracowników i gości w zakresie np. mierzenia temperatury czy wdrażania kwestionariusza z objawami chorobowymi. RODO w swoim art. 9 ust. 2 lit. i) wskazuje, że szczególne kategorie danych (dotyczące zdrowia) można przetwarzać, gdy jest to niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi, jeżeli wynika to z przepisów prawa. Przepis ten koresponduje zatem z regulacjami krajowymi z dziedziny walki z pandemią COVID-19. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) – tzw. specustawy ”